Szkolenia BHP oraz P.POŻ

Celem szkolenia BHP jest zapoznanie pracowników ze specyfiką wykonywania działań na poszczególnych stanowiskach oraz z zasadami ergonomii. Kursy BHP to także instruktaż pracodawców i kadr pracowniczych oraz sprawdziany wiedzy. Szkolenia okresowe przeprowadzamy dla wszystkich grup pracowniczych.

Szkolenia BHP dla firm oraz instytucji

Oferujemy fachowy instruktaż dla pracodawców, kadr kierowniczych oraz pracowników wszystkich szczebli. Nasza propozycja uwzględnia specyfikę rozmaitych profesji (potencjalne zagrożenia, czynniki szkodliwe), a także zróżnicowane środowisko wykonywania obowiązków zawodowych. Na indywidualne zamówienie naszych klientów zrealizujemy szkolenie wstępne i okresowe oraz zaproponujemy szeroki pakiet kursów branżowych. Zapoznamy Państwa firmowy zespół z przepisami BHP, a następnie w efektywny sposób sprawdzimy zdobytą wiedzę. Ostatecznie więc składające się na naszą ofertę propozycje dla pracowników każdego typu firmy z Poznania, obejmujące okresowe i wstępne szkolenia BHP i PPOŻ, pozwolą ich uczestnikom zdobyć niezbędną wiedzę oraz kwalifikacje, dzięki którym (bez względu na branżę), w należyty sposób będą przeciwdziałać zagrożeniom, a w razie ich wystąpienia – właściwie reagować.

Jak często należy robić szkolenia okresowe i wstępne BHP

Wszystkie realizowane przez nas szkolenia BHP normowane są przepisami Kodeksu Pracy (art. 2373. § 2. 179 i art. 2091). Decydują one o tym, że jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa musi zadbać o to, by szkolenia wstępne oraz okresowe w zakresie BHP były przystosowane do charakteru przedsiębiorstwa oraz występujących w danej firmie stanowisk. Zakres i tematykę takich szkoleń precyzuje dokładnie rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z nim do omawianych na szkoleniach zagadnień należą:

 • istota bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zakres obowiązków i uprawnień pracowników, pracodawcy, organizacji społecznych i poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy w zakresie BHP,
 • odpowiedzialność za naruszenie zasad lub przepisów BHP,
 • poruszanie się po terenie zakładu pracy,
 • zagrożenia wypadkami i niebezpieczeństwa dla zdrowia pracowników występujące na terenie zakładu pracy oraz sposoby zapobiegania zagrożeniom,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas obsługi maszyn i urządzeń na terenie zakładu,
 • przydział ubrań i obuwia roboczego oraz innych środków ochrony indywidualnej,
 • zachowanie porządku i czystości w miejscu pracy,
 • opieka lekarska,
 • podstawowe działania w zakresie zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników,
 • pierwsza pomoc przedmedyczna.

W celu utrwalenia wiedzy i przedstawiania zachodzących zmian – szkolenia muszą powtarzać się w czasie trwania stosunku pracy, a częstotliwość zależy od warunków pracy. Istotny jest także rodzaj stanowiska. Jeszcze raz podkreślamy, że organizacja tych szkoleń należy do ustawowych obowiązków pracodawcy.

Powtarzalność szkolenia okresowego:

 • Raz na rok:
  a) szkolenie dla pracowników, którzy zajmują stanowiska robotnicze, szczególnie niebezpieczne;
  b) stanowiska,na których istnieje zagrożenie wypadkowe oraz zagrożenie dla zdrowia;
  c)szkolenie okresowe przyjmuje formę instruktażu na stanowisku pracy oraz wykładu;
 • Raz na trzy lata:
  a) szkolenie dla pracowników, którzy zajmują stanowiska robotnicze;
  b) szkolenie okresowe przyjmuje formę instruktażu na stanowisku pracy oraz wykładu;
 • Raz na 5 lat:
  a) szkolenie dla osób kierujących pracownikami; dla pracowników inżynieryjno-technicznych oraz organizatorów produkcji czy konstruktorów maszyn; dla pracowników narażonych na czynniki uciążliwe, szkodliwe lub niebezpieczne;
  b) szkolenie przyjmuje formę kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego;
 • Raz na 6 lat:
  a) szkolenie dla pracowników administracyjno-biurowych;
  b) szkolenie przyjmuje formę kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego;

Dla kogo są szkolenia okresowe

Szkolenia okresowe BHP organizowane są dla:

 • pracodawców, a także kierowników, mistrzów, brygadzistów (osób kierujących pracownikami);
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;
 • pracowników inżynieryjno-technicznych;
 • pracowników biur i administracji.

Co obejmuje oferta

W ramach szkoleń wstępnych i okresowych BHP w Gorzowie Wlkp i okolicy oferujemy zajęcia dla pracodawców i pracowników różnych branż. Proponujemy klientom dojazd do siedziby ich firmy w Poznaniu lub prowadzenie zajęć w naszych ośrodkach szkoleniowych. W ofercie znajdują się:

 • wykłady, instruktaże, seminaria i warsztaty,
 • samokształcenie kierowane,
 • programy szkoleń BHP dostosowane do charakteru przedsiębiorstwa, zadań na danym stanowisku oraz zagrożeń wynikających bezpośrednio z obowiązków pracownika,
 • specjalistów z zakresu prawa pracy,
 •  metody polegające na aktywizacji uczestników szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP,
 • dojazd do siedziby firmy lub prowadzenie zajęć w ośrodkach szkoleniowych,
 • sprawdziany i egzaminy na zakończenie szkoleń BHP,
 • potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu BHP i zdania egzaminu.

BHP-KOMPLEX – doświadczeni trenerzy, bogate zaplecze dydaktyczne
Zapewniamy naukę w terminach, które będą dogodne dla naszych klientów. Zajęcia prowadzimy zarówno w naszym ośrodku, jak i w siedzibie pracodawcy. Realizujemy także zdalną formę nauczania w trybie e-learning. Nasze szkolenia BHP w Gorzowie Wlkp zakończone są egzaminem, a ponadto wydajemy wymagane przepisami prawnymi zaświadczenia o ukończeniu kursu. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą!

BHP Komplex - BHP Lubuskie
Lider w dziedzinie doradztwa i outsourcingu BHP
O nas

szkolenia i kursy dla pracowników i pracodawców, a także prowadzimy kompleksowe działania związane z oceną ryzyka zawodowego. Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy oraz minimalizacja potencjalnych zagrożeń.

Kontakt

BHP - KOMPLEX
ul. Okrzei 29
66-400 Gorzów Wlkp
tel. 95 723 14 33
tel.kom. 604 177 177
e-mail: biuro@bhp-komplex.pl

Znajdź nas